PRIVACYREGLEMENT

 

Samenwerkende Capelse Logopedisten

 

 

 

Inleiding

 

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van de Capelse basisschoolleerlingen tijdens de logopedische screening van groep 2 leerlingen goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe de Samenwerkende Capelse Logopedisten omgaan met persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij een van de aangesloten praktijken. Ook kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

 

Artikel 1           Definities

 

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

 

Gegevens                    de gegevens die betrekking hebben op een persoon 

Praktijken                     Logopediepraktijk Capelle, Logopediepraktijk Fascinatio, Logopediepraktijk 

de Linie, Logopediepraktijk Schollevaar, verwerkingsverantwoordelijken

Leerling            een leerling van de basisschool

Verwerking                               een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

 

Artikel 2           Toepasselijkheid

 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Samenwerkende Capelse Logopedisten die betrekking hebben op de logopedische screening.

 

 

Artikel 3           Doelen 

 

De Samenwerkende Capelse Logopedisten kunnen de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i)             het voorbereiden van de logopedische screening;

(ii)            het uitvoeren van de logopedische screening;

 

 

 

Artikel 4           De gegevensverwerking

 

1.         Om de screening goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren worden gegevens over de leerling vastgelegd in een oudervragenlijst, een schoolvragenlijst en op een formulier met screeningsgegevens. Alleen de uitvoerend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij de screening hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. 

2.         Een formulier met resultaten van de screening wordt, indien er schriftelijke toestemming van de ouder is, bewaard in het leerlingendossier van de desbetreffende school.

3.         De Samenwerkende Capelse Logopedisten voeren deze screening uit in opdracht van de Gemeente Capelle a/d IJssel. De resultaten van de screening worden verwerkt in een evaluatierapport. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. De gegevens die worden geëvalueerd zijn in aantallen en niet herleidbaar tot individuele leerlingen.  

4.         Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

 

 

 

Artikel 5           Beschrijving van de gegevens

 

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

-       naam

-       contactgegevens

-       geboortedatum

-       naam huisarts/andere zorgverleners

-       gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

 

 

 

Artikel 6           Rechten

 

1.         Als ouder heeft u het recht te weten dat gegevens over uw kind worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw uitvoerend logopedist, informeren u ook per brief als er sprake is van een verwijzing voor verder logopedisch onderzoek. 

2.         U heeft als ouder het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden. 

3.         U heeft als ouder het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.  

4.         Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De uitvoerend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de leerling, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.  

5.         U kunt als ouder een verklaring laten toevoegen aan de screeningsgegevens van uw kind. Wij verzoeken u om deze verklaring aan de uitvoerend logopedist te overhandigen zodat kan worden toegevoegd.  

6.         Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

-    Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

-    Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

-    Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

-    Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend. 

 

 

Artikel 7           Bewaartermijn

 

1.         In het leerlingvolgsysteem van de school worden de screeningsgegevens bewaard volgens de regels van de school.

 

 

Artikel 8           Geheimhouding

 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers die een praktijk inschakelt ten behoeve van de screeningsactiviteiten. 

 

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

-       u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

-       het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag; 

-       er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

-       wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gedane rechterlijke uitspraak. 

 

 

Artikel 9           Informatiebeveiliging

 

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. 

 

 

Artikel 10         Verantwoordelijke gegevensbescherming

 

1.         De Samenwerkende Capelse Logopedisten hebben per praktijk een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd. 

2.         De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekpersoon. 

 

 

Artikel 11         Wijzigingen

 

De Samenwerkende Capelse Logopedisten kunnen het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website https://samenwerkende-capelse-logopedisten.jimdosite.com/ informeren. 

 

 

 

Artikel 12         Klachten

 

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met ons bespreken. We zijn te bereiken per e-mail [email protected]. Ook kunt u contactgegevens van de praktijken vinden op onze website https://samenwerkende-capelse-logopedisten.jimdosite.com/.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. 

 

 

 

 

Versie d.d.24-10-2018